Zgłoszenie awarii Drukuj Email

Szanowni Państwo,

 

W przypadku problemów z użytkowaniem produktów BFT lub w przypadku konieczności zgłoszenia awarii urządzenia wyprodukowanego przez BFT - niezależnie czy jest ono objęte gwarancją, czy też nie - w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z firmą, która wykonała dla Państwa instalację naszej automatyki. Wadliwie działający lub uszkodzony sprzęt zostanie zdemontowany przez instalatora i przekazany do naszego Departamentu Serwisu, celem weryfikacji problemu i ewentualnej naprawy.

 

W przypadku urządzeń, które uległy awarii w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, przypominamy o wyłączeniach gwarancyjnych zapisanych w Karcie Gwarancyjnej produktów BFT:


WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE
1. BFT zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej oraz dokumentu zakupu (faktury lub paragonu) lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne.
2. Gwarancja nie będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a) okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy bądź wymiany części lub podzespołów wynikających z ich naturalnego zużycia (takich jak baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki itp.);
b) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych osobistych lub domowych zastosowań;
c) kosztów transportu i zagrożeń związanych z transportem produktu z i do firmy BFT;
d) uszkodzeń produktu będących następstwem:
- użytkowania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne, uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje oraz uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych,
- nieprawidłowej instalacji lub nie użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji BFT dotyczących instalacji i użytkowania,
- nie serwisowania produktu zgodnie z instrukcjami BFT dotyczącymi prawidłowego serwisowania, instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w Polsce,
- napraw przeprowadzanych przez osoby nie będące pracownikami BFT,
- wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.


Z poważaniem,

Serwis Główny

BFT Polska Sp. z o.o.